Real Hand Sanitizer 60ml GOEDGEKEURD FOD BELGIË

Oorspronkelijke prijs was: € 4,90.Huidige prijs is: € 2,00. incl. 21% BTW

Real Hand Sanitizer is een 75% handontsmetting op basis van 75% ethanol en 2% glycerine. Deze is beschikbaar in een 60ml flesje met kind veilige dop. Door de handige dop komt de vloeistof druppelsgewijs vrij, bij het duwen op de fles komt er een straal vrij. Deze lekvrije fles is super handig voor onderweg of wanneer er geen mogelijkheden zijn voor het wassen van de handen. Real Hand Sanitizer is tijdelijk beschikbaar en heeft een toelating van de overheid om op de Belgische markt verdeeld te worden ingevolge de COVID-19 uitbraak.

Door zijn klein volume en kind veilige dop past het in elke uniformtas, wagen, handtas,… en kan u steeds snel uw handen doelgericht reinigen/ontsmetten!

Slechts 8 resterend op voorraad

Koop dit item en ontvang 1 Punt - met een waarde van  0,10

Beschrijving

Tijdelijke toelating (artikel 55 (1) BPR) voor het product REAL HAND SANITIZER 75%

De Minister van Leefmilieu,

Gelet op Verordening (EU) nr. 528/2012 Van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden, artikel 55 (1), eerste lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden, artikel 21 ; Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd `biociden’ van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden, artikel 1, a) ;

Gelet op de aanvraag van REAL LIQUID BVBA, dd. 9 april 2020, om een tijdelijke toelating te bekomen voor het op de markt brengen van het product “REAL HAND SANITIZER 75%”, als handontsmettingsmiddel, in de strijd tegen de verdere verspreiding van Covid-19 ; Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020 verklaard heeft dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) een noodsituatie is op vlak van de volksgezondheid van wereldomvang ; Overwegende de pathogene en besmettelijke aard van Covid-19 ; Overwegende het bevestigde aantal gevallen van besmetting met Covid-19 op het Belgisch grondgebied ;

Overwegende dat de gezondheidstoestand en de organisatie van de preventie tegen de verdere verspreiding van het virus leiden tot het nemen van uitzonderlijke maatregelen ; Overwegende dat hydroalcoholische producten op dit moment de enige beschikbare producten zijn om snel en efficiënt een breed gamma aan micro-organismen te bestrijden die aanwezig kunnen zijn op de handen ; Overwegende de noodzaak om het risico op voorraadtekorten van hydroalcoholische producten die kunnen gebruikt worden voor menselijke hygiëne te voorkomen, om zo het besmettingsgevaar door overdracht van Covid-19 te beperken ;FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Leefmilieu

2/2

Overwegende dat handdesinfectiemiddelen (PT 1) volgens de aanbevelingen van de WHO moeten bestaan uit minstens 70% alcohol opdat deze werkzaam zouden zijn tegen bacteriën en virussen (zoals het coronavirus) ; Dat de werkzame stof van het product, ethanol (CAS-nr. 64-17-5), op Europees niveau geëvalueerd wordt in het kader van het EU Review Program voor werkzame stoffen in biociden (Initial application for approval in progress – Opinion development by BPC), voor toepassing als PT 1 ;

Beslist :

Artikel 1

Het op de markt brengen en het gebruik van hierna volgend product is toegelaten als handdesinfectiemiddel (PT 1) in het kader van de bestrijding en de verdere verspreiding van het Covid-19 : REAL HAND SANITIZER 75%

Artikel 2

De bijzondere voorwaarden en gebruiksaanwijzingen vermeld in de bij de toelatingsaanvraag aangeleverde veiligheidsinformatiebladen (60ml – 10 ml) van het product (Datum van uitgave: 6/04/2020 – Versie: 1.0), dienen opgevolgd te worden. Het etiket zoals aangeleverd bij de toelatingsaanvraag wordt op het product aangebracht.

Artikel 3

De tijdelijke toelating wordt verleend aan REAL LIQUID BVBA (toelatingshouder), voor een periode van maximaal 180 dagen, en treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.

Brussel, 12/04/2020

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Celhoofd cel biociden – Chef de cellule de la cellule biocides – Lucrèce Louis

NEDERLANDS H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp, H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken, P280 – Oogbescherming, gelaatsbescherming dragen, P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

FRANÇAIS H225 – Liquide et vapeurs très inflammables, H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. P210 – Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer, P280 – Porter un équipement de protection des yeux et du visage, P305+P351+P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer, P337+P313 – Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

DEUTSCH H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319 – Verursacht schwere Augenreizung. P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen, P280 – Augenschutz, Gesichtsschutz tragen, P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen, P337+P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

nl_NLDutch