Wedstrijdreglement – Facebook wedstrijden SPOED112/SPOEDmagazine

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

1.1. DVE BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0762936276 (hierna de Organisator) organiseert een Wedstrijd (hierna de Wedstrijd) (zonder aankoopverplichting) die loopt zoals bepaald in de wedstrijdbeschrijving (hierna de Wedstrijdperiode).

1.2. Deze Wedstrijd wordt aangekondigd via de facebookpagina van de Organisator.
Hier zijn ook de looptijden en de te winnen prijzen op terug te vinden. Als er bij fotowedstrijden niet minimaal 8 verschillende beelden als deelname zijn is de wedstrijd niet geldig en zonder verder aankodiging afgelast.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET VERLOOP

2.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het Wedstrijdreglement.

2.2. Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op de website van SPOED 112, waarvan de link op de facebookpagina van de Organisator wordt meegedeeld, en op eenvoudige aanvraag.

2.3. De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement.
Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer.
Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de Organisator.

2.4. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd.
Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator.

2.5. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: DVE, Boomsesteenweg 49A bus 13, 2610 Wilrijk of via de contactpagina van de website van de Organisator.

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

3.1. De persoon die in de Wedstrijdperiode volledig en correct reageert op het wedstrijdbericht is een deelnemer aan deze Wedstrijd.

3.2. De deelnemer dient een natuurlijke persoon – consument te zijn, die bij aanvang van de Wedstrijd de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

3.3. Volgende personen zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de Wedstrijd:

– personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse (juridische) band hebben met de Organisator, de franchisenemers van de Organisator of met één van de bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken vennootschappen, met name communicatie-, reclame- en marketingbureaus;

– de familieleden van voormelde personen (met inbegrip van partners, echtgenoten, broers en zussen, kinderen) en eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd.

3.4. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonende op hetzelfde adres kan een prijs winnen binnen het kader van dezelfde Wedstrijd.

3.5. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de Organisator.

3.6. Als het gaat om een fotowedstrijd is de deelname slechts geldig indien u beelden instuurt waarvan u de eigenaar bent en dus beschikt over het auteursrecht van ‘dat’ beeld. Deelnemers die deelnemen met foto’s die NIET hun eigendom zijn worden onmiddellijk uitgesloten van de wedstrijd en verzaken hun prijs.
De organisator kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke inbreuken op de copyright wetgeving voor zoverre het foto’s betreft die ingestuurd/gedeeld werden door een deelnemer aan de (foto)wedstrijden georganiseerd door DVE.

ARTIKEL 4 – BEPALING VAN DE WINNAAR(S)

4.1. Een willekeurige selectie zal worden gemaakt tot bepaling van de winnaar(s) tussen de deelnemers die de wedstrijdvraag correct beantwoorden of de door de wedstrijd gevraagde actie te doen.
Dit wil zeggen dat de winnaars willekeurig zullen worden gekozen tussen de deelnemers die binnen de gestelde loopperiode van de betreffende wedstrijd de wedstrijdvraag correct beantwoorden of de correcte actie doen om een deelname te verzekeren.

4.2. De winnaars worden op de facebookpagina van de Organisator bekend gemaakt binnen de 48uur na officieel einde van de wedstrijd(en) zoals aangekondigd .
De niet-winnaars worden niet verwittigd.

4.3. Enkel de profielnaam van de winnaars wordt daarbij vermeld.
De winnaars worden eveneens via hun facebookaccount via een privé bericht op de hoogte gebracht.
Op dat moment wordt gevraagd naar de persoonlijke identificatiegegevens.
De winnaars moeten binnen de twee weken reageren, bij gebreke waaraan het recht op de prijs verloren gaat en een andere winnaar zal worden gekozen.

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1. De prijs bestaat uit het product/de producten zoals aangekondigd in de beschrijving/uitleg van de wedstrijd waarvan de specificaties te vinden zijn op de sociale media pages van SPOED112.

5.2. De prijs is niet overdraagbaar.

5.3. De prijs zal uitsluitend per koerier verstuurd worden naar een postpunt dichtst bij het verzendadres dat de winnaar(s) opgeeft, afhaling kan eventueel in Wilrijk in onderling overleg.

5.4. De prijs toegekend aan de winnaar kan op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kan de prijs geheel of gedeeltelijk worden omgeruild of vervangen, om welke reden dan ook.

ARTIKEL 6 – UITSLUITING EN VERVOLGINGEN

De Organisator houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze Wedstrijd belemmert en zich in rechte te voorzien tegen iedereen die misbruik, manipulatie, bedrog, vervalsing of fraude pleegt in de Wedstrijd zoals in dit reglement omschreven. Indien fotowedstrijden georganiseerd worden zijn deze pas finaal actief indien er minimaal 5 deelnames ingestuurd worden. (dus wedstrijden met slechts 1, 2, 3 of 4 deelnames worden automatisch afgesloten zonder winnaar)

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden, zoals bijvoorbeeld situaties waarbij problemen met het internet of de sociale media de mogelijkheid tot deelname verhinderen of beperken.

De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van dit Wedstrijdreglement.

ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Organisator.
De  persoonsgegevens meegedeeld bij deelname aan de Wedstrijd zullen enkel worden gebruikt voor verzending of afhandeling van de Wedstrijd (rechtsgrond contract).

De Organisator zal de afbeelding en persoonsgegevens van een winnaar (eventuele foto van de afhaling van de gewonnen prijs) enkel gebruiken voor promotiedoeleinden indien een winnaar daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd (rechtsgrond toestemming).
De gegevens van de deelnemers worden enkel gedeeld met facebook, met de eventuele marketingdienstverleners van de Organisator.

De posts van een deelnemer blijven vermeld op de facebookpagina van de Organisator tot de deelnemer zelf beslist om deze te verwijderen.
De posts van de organisator blijven raadpleegbaar op facebook gedurende 10 jaar.
De eventuele afbeeldingen van de winnaars worden, nadat deze gepost werden op facebook, verwijderd uit de andere bestanden van de organisator.

De deelnemers hebben recht op inzage, verbetering en verwijdering van hun gegevens.
Tevens hebben de deelnemers het recht om de Organisator te verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of om de overdracht van hun gegevens in een machineleesbaar format te vragen.
Tot slot hebben de deelnemers het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Om zijn rechten uit te oefenen kan de deelnemer gebruik maken van het portaal dat daarvoor is voorzien of hij kan zich richten tot de klantendienst (contactgegevens raadpleegbaar op de website van de Organisator).
Indien de deelnemer zich lopende de Wedstrijd verzet tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens, wordt hij geacht onherroepelijk afstand te doen van zijn deelname aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 9 – WETGEVING EN RECHTBANK

Huidig Wedstrijdreglement alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.
De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement zijn de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van een geschil aangaande de toepassing of interpretatie van het Wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief al?